Có 1 kết quả:

欺以其方 qī yǐ qí fāng

1/1

qī yǐ qí fāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

deceived by a pretense of reason (idiom)