Có 2 kết quả:

齊步 qí bù齐步 qí bù

1/2

qí bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to match (sb's) stride

qí bù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to match (sb's) stride