Có 1 kết quả:

麒麟菜 qí lín cài

1/1

qí lín cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eucheuma, a type of red algae (used in TCM)