Có 2 kết quả:

乞哀告怜 qǐ āi gào lián ㄑㄧˇ ㄚㄧ ㄍㄠˋ ㄌㄧㄢˊ乞哀告憐 qǐ āi gào lián ㄑㄧˇ ㄚㄧ ㄍㄠˋ ㄌㄧㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

begging for pity and asking for help (idiom)

Từ điển Trung-Anh

begging for pity and asking for help (idiom)