Có 2 kết quả:

起床号 qǐ chuáng háo起床號 qǐ chuáng háo

1/2

Từ điển Trung-Anh

reveille

Từ điển Trung-Anh

reveille