Có 2 kết quả:

启发式 qǐ fā shì啟發式 qǐ fā shì

1/2

qǐ fā shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heuristic

qǐ fā shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

heuristic