Có 2 kết quả:

綺陌 qǐ mò ㄑㄧˇ ㄇㄛˋ绮陌 qǐ mò ㄑㄧˇ ㄇㄛˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

splendid streets