Có 1 kết quả:

起皮 qǐ pí

1/1

qǐ pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of skin) to peel