Có 2 kết quả:

綺歲 qǐ suì绮岁 qǐ suì

1/2

qǐ suì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

youthful age

qǐ suì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

youthful age