Có 2 kết quả:

綺語 qǐ yǔ绮语 qǐ yǔ

1/2

qǐ yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flowery writing
(2) writing concerning love and sex