Có 4 kết quả:

启运 qǐ yùn啟運 qǐ yùn起运 qǐ yùn起運 qǐ yùn

1/4

qǐ yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to ship (goods)

qǐ yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to ship (goods)

Một số bài thơ có sử dụng

qǐ yùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 啟運|启运[qi3 yun4]

qǐ yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 啟運|启运[qi3 yun4]