Có 2 kết quả:

气垫船 qì diàn chuán氣墊船 qì diàn chuán

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) hovercraft
(2) air cushion vehicle

Từ điển Trung-Anh

(1) hovercraft
(2) air cushion vehicle