Có 1 kết quả:

氣蠜 qì fán ㄑㄧˋ ㄈㄢˊ

1/1

qì fán ㄑㄧˋ ㄈㄢˊ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một loài sâu dài, màu vàng, khi gặp nguy hiểm thì phun hơi vàng ra