Có 2 kết quả:

气胶 qì jiāo ㄑㄧˋ ㄐㄧㄠ氣膠 qì jiāo ㄑㄧˋ ㄐㄧㄠ

1/2

Từ điển Trung-Anh

aerosol