Có 2 kết quả:

弃旧图新 qì jiù tú xīn棄舊圖新 qì jiù tú xīn

1/2

Từ điển Trung-Anh

to turn over a new leaf

Từ điển Trung-Anh

to turn over a new leaf