Có 2 kết quả:

气口 qì kǒu氣口 qì kǒu

1/2

qì kǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

location on wrist over the radial artery where pulse is taken in TCM

qì kǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

location on wrist over the radial artery where pulse is taken in TCM