Có 2 kết quả:

气泡布 qì pào bù ㄑㄧˋ ㄆㄠˋ ㄅㄨˋ氣泡布 qì pào bù ㄑㄧˋ ㄆㄠˋ ㄅㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

bubble wrap

Từ điển Trung-Anh

bubble wrap