Có 2 kết quả:

气团 qì tuán氣團 qì tuán

1/2

qì tuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

air mass

qì tuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

air mass