Có 2 kết quả:

气雾免疫 qì wù miǎn yì氣霧免疫 qì wù miǎn yì

1/2

Từ điển Trung-Anh

aerosol immunization

Từ điển Trung-Anh

aerosol immunization