Có 2 kết quả:

气雾室 qì wù shì氣霧室 qì wù shì

1/2

qì wù shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cloud chamber

qì wù shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cloud chamber