Có 2 kết quả:

气旋 qì xuán氣旋 qì xuán

1/2

qì xuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

cyclone

qì xuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

cyclone