Có 2 kết quả:

鉛垂線 qiān chuí xiàn铅垂线 qiān chuí xiàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

plumbline

Từ điển Trung-Anh

plumbline