Có 2 kết quả:

千金难买 qiān jīn nán mǎi ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄇㄞˇ千金難買 qiān jīn nán mǎi ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄇㄞˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

can't be bought for one thousand in gold (idiom)

Từ điển Trung-Anh

can't be bought for one thousand in gold (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng