Có 2 kết quả:

千鈞一髮 qiān jūn yī fà千钧一发 qiān jūn yī fà

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) a thousand pounds hangs by a thread (idiom)
(2) imminent peril
(3) a matter of life or death

Từ điển Trung-Anh

(1) a thousand pounds hangs by a thread (idiom)
(2) imminent peril
(3) a matter of life or death