Có 2 kết quả:

千军易得,一将难求 qiān jūn yì dé , yī jiàng nán qiú千軍易得,一將難求 qiān jūn yì dé , yī jiàng nán qiú

1/2

Từ điển Trung-Anh

Easy to raise an army of one thousand, but hard to find a good general. (idiom)

Từ điển Trung-Anh

Easy to raise an army of one thousand, but hard to find a good general. (idiom)