Có 2 kết quả:

千里送鵝毛,禮輕情意重 qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng qíng yì zhòng千里送鹅毛,礼轻情意重 qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng qíng yì zhòng

1/2

Từ điển Trung-Anh

goose feather sent from afar, a trifling present with a weighty thought behind it (idiom); It's not the gift that counts, but the thought behind it.

Từ điển Trung-Anh

goose feather sent from afar, a trifling present with a weighty thought behind it (idiom); It's not the gift that counts, but the thought behind it.