Có 2 kết quả:

千里送鵝毛,禮輕人意重 qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng rén yì zhòng千里送鹅毛,礼轻人意重 qiān lǐ sòng é máo , lǐ qīng rén yì zhòng

1/2

Từ điển Trung-Anh

goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (idiom); It's not the present the counts, it's the thought behind it.

Từ điển Trung-Anh

goose feather sent from afar, a slight present but weighty meaning (idiom); It's not the present the counts, it's the thought behind it.