Có 1 kết quả:

芊萰 qiān liàn

1/1

qiān liàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) green and flourishing
(2) overgrown