Có 2 kết quả:

千难 qiān nán ㄑㄧㄢ ㄋㄢˊ千難 qiān nán ㄑㄧㄢ ㄋㄢˊ

1/2

Từ điển phổ thông

rất khó khăn

Từ điển phổ thông

rất khó khăn