Có 2 kết quả:

千难 qiān nán千難 qiān nán

1/2

qiān nán

giản thể

Từ điển phổ thông

rất khó khăn

qiān nán

phồn thể

Từ điển phổ thông

rất khó khăn