Có 2 kết quả:

千难万难 qiān nán wàn nán ㄑㄧㄢ ㄋㄢˊ ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ千難萬難 qiān nán wàn nán ㄑㄧㄢ ㄋㄢˊ ㄨㄢˋ ㄋㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

extremely difficult

Từ điển Trung-Anh

extremely difficult