Có 2 kết quả:

千秋万代 qiān qiū wàn dài千秋萬代 qiān qiū wàn dài

1/2

Từ điển Trung-Anh

throughout the ages

Từ điển Trung-Anh

throughout the ages