Có 2 kết quả:

千載難逢 qiān zǎi nán féng ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ千载难逢 qiān zǎi nán féng ㄑㄧㄢ ㄗㄞˇ ㄋㄢˊ ㄈㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely rare (idiom)
(2) once in a blue moon

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely rare (idiom)
(2) once in a blue moon