Có 1 kết quả:

前半晌 qián bàn shǎng ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) morning
(2) a.m.
(3) first half of the day