Có 2 kết quả:

前部皮层下损伤 qián bù pí céng xià sǔn shāng ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ前部皮層下損傷 qián bù pí céng xià sǔn shāng ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ

1/2