Có 1 kết quả:

前冠 qián guān

1/1

qián guān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) heading
(2) prefix