Có 2 kết quả:

前后文 qián hòu wén ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄨㄣˊ前後文 qián hòu wén ㄑㄧㄢˊ ㄏㄡˋ ㄨㄣˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) context
(2) the surrounding words
(3) same as 上下文

Từ điển Trung-Anh

(1) context
(2) the surrounding words
(3) same as 上下文