Có 1 kết quả:

前廊 qián láng

1/1

qián láng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

front porch