Có 2 kết quả:

潛水艇 qián shuǐ tǐng潜水艇 qián shuǐ tǐng

1/2

Từ điển Trung-Anh

submarine

Từ điển Trung-Anh

submarine