Có 2 kết quả:

潛水衣 qián shuǐ yī ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄧ潜水衣 qián shuǐ yī ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨㄟˇ ㄧ

1/2

Từ điển Trung-Anh

diving suit

Từ điển Trung-Anh

diving suit