Có 2 kết quả:

前无古人后无来者 qián wú gǔ rén hòu wú lái zhě前無古人後無來者 qián wú gǔ rén hòu wú lái zhě

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) to surpass all others of its kind before and since
(2) to have neither predecessors nor successors

Từ điển Trung-Anh

(1) to surpass all others of its kind before and since
(2) to have neither predecessors nor successors