Có 2 kết quả:

錢物 qián wù钱物 qián wù

1/2

qián wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

money and things of value

qián wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

money and things of value