Có 2 kết quả:

前戏 qián xì前戲 qián xì

1/2

qián xì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

foreplay

qián xì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

foreplay

Một số bài thơ có sử dụng