Có 1 kết quả:

前一向 qián yī xiàng ㄑㄧㄢˊ ㄧ ㄒㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lately
(2) in the recent past