Có 2 kết quả:

前移式叉車 qián yí shì chā chē前移式叉车 qián yí shì chā chē

1/2

Từ điển Trung-Anh

reach truck

Từ điển Trung-Anh

reach truck