Có 2 kết quả:

前置詞 qián zhì cí前置词 qián zhì cí

1/2

qián zhì cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

preposition

qián zhì cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

preposition