Có 2 kết quả:

浅黄色 qiǎn huáng sè淺黃色 qiǎn huáng sè

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) buff
(2) pale yellow

Từ điển Trung-Anh

(1) buff
(2) pale yellow