Có 1 kết quả:

瞧不起 qiáo bù qǐ

1/1

qiáo bù qǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to look down upon
(2) to hold in contempt