Có 2 kết quả:

乔迁之喜 qiáo qiān zhī xǐ喬遷之喜 qiáo qiān zhī xǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

congratulations on house-moving or promotion (idiom); Best wishes for your new home!

Từ điển Trung-Anh

congratulations on house-moving or promotion (idiom); Best wishes for your new home!