Có 2 kết quả:

巧詐不如拙誠 qiǎo zhà bù rú zhuō chéng ㄑㄧㄠˇ ㄓㄚˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄓㄨㄛ ㄔㄥˊ巧诈不如拙诚 qiǎo zhà bù rú zhuō chéng ㄑㄧㄠˇ ㄓㄚˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄓㄨㄛ ㄔㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) the unvarnished truth is better than a cunning ruse (idiom)
(2) honesty is the best policy

Từ điển Trung-Anh

(1) the unvarnished truth is better than a cunning ruse (idiom)
(2) honesty is the best policy