Có 2 kết quả:

撬杠 qiào gàng撬槓 qiào gàng

1/2

qiào gàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

crowbar

qiào gàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

crowbar